Trần Văn Đạt
TUYỂN TẬP BIÊN KHẢO


  1. Trần Văn Đạt. Trống Đồng Đông Sơn Và Nền Nông Nghiệp Cổ Đại
  2. Tình Trạng Sản Xuất, Thương Mại Và Tiêu Thụ Lúa Gạo Thế Giới (2011-12)
  3. Cây lúa và nền văn minh Việt Nam
  4. Khảo cổ học và nền nông nghiệp cổ miền Nam
  5. Khủng Hoảng Lương Thực: Thế Giới Đang Thiếu Gạo?
  6. Thời Đại Lương Thực Giá Rẻ và Trợ Cấp Nông Nghiệp Còn Tiếp Tục?
  7. Nguồn năng lượng sinh học và cơ hội phát triển nông thôn
  8. Đất Gò Công: Một Số Đặc Thù và Phát Triển Kinh Tế
  9. Phát Triễn Đồng Bằng Sông Cửu Long

Trang Nhà