Bùi Thụy Đào Nguyên
TUYỂN TẬP BIÊN KHẢO


 1. Chí Sĩ Trần Chánh Chiếu Và Phong Trào Minh Tân ở Nam Kỳ
 2. Giới thiệu Cổ Gia Định Phong Cảnh Vịnh
 3. Giới thiệu Minh Bột Di Ngư Thi Thảo
 4. Đỗ Quang (1807-1866): Một tấm lòng yêu nước thương dân
 5. Từ Long Hồ dinh đến thành Vĩnh Long
 6. Ông Nghè Trương Gia Mô
 7. Bùi Hữu Nghĩa
 8. Lê Văn Khôi và cuộc nổi dậy ở thành Phiên An (1833-1835)
 9. Tống Phúc Thiêm và đôi điều liên quan đến cái chết của Đỗ Thanh Nhơn
 10. Nhìn lại cuộc khởi nghĩa Láng Linh - Bảy Thưa
 11. Trận thủy chiến Rách Gầm - Xoài Mút (1785)
 12. Quân Pháp đánh chiếm Định Tường
 13. Quân Pháp chiếm thành Vĩnh Long
 14. Phạm Viết Chánhh và nỗi đao mất thành An Giang
 15. Vương quốc cổ Phù Nam
 16. Đình Làng Nam Bộ
 17. Thành Hoàng
 18. Nhắc lại chuyện nghiên mực Tức Mặc Hầu
 19. Nhạc sĩ Cao Văn Lầu và bài Dạ cổ hoài lang
 20. Tự Khúc (Thơ)

Trang Nhà