Trần Đông Phong
TUYỂN TẬP BIÊN KHẢO


  1. Hàm Nghi: Một nhà ái quốc, một nghệ sĩ đa tài
  2. Vị nữ bác sĩ đầu tiên của nước Việt Nam: Bác Sĩ Henriette Bùi Quang Chiêu
  3. Bước khởi đầu trong liên hệ Hoa Kỳ-Việt Nam: Thomas Jefferson và Hoàng Tử Cảnh
  4. Thử đi tìm nguyên hhân tại sao Cụ Phan Thanh Giản bị cộng sản Bắc Việt kết tội?
  5. Trần Văn Hương: Kẻ sĩ miền Nam

Trang Nhà