Thẩm Thệ Hà
TUYỂN TẬP


I - Viết về Thẩm Thệ Hà
  1. Thanh Việt Thanh. Thẩm Thệ Hà, thân thế và văn nghiệp
  2. Nguyễn Văn Sâm. Thẩm Thệ Hà và diễn trình ý thức cách mạng
  3. Lời phê bình Người Yêu Nước của các báo
  4. Thẩm Thệ Hà và Võ Anh Khanh (Hí họa 1949)

II - Tác phẩm của Thẩm Thệ Hà

Tiểu thuyết

Thơ

Trang Nhà


Nhà văn Thẩm Thệ Hà