Tự Điển
 1. Dictionnaire Annamite-Français (1879). J.M.J.
 2. Dictionarium Anamitico-Latinum (1772). P.J. Pigneaux
 3. Dictionarium Anamitico-Latinum (1877) (không có chữ Nôm). P.J. Pigneaux - Jean-Louis Taberd
 4. Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum (1651) - Từ điển Việt–Bồ–La. Alexandre de Rhodes
 5. Dictionnaire Franco-Tonkinois illustré (1898). P.G.V.
 6. Đại Nam quấc âm tự vị. Hùinh Tịnh Của (Đại Nam quốc âm tự vị. Huỳnh Tịnh Của)
 7. Đại Nam quấc âm tự vị. Hùinh Tịnh Của (Online - Trang nhà Hoài Hương)
 8. Đại từ điển Hán Việt. Liên Phật hội
 9. Điển hay tích lạ. Nguyễn Tử Quang
 10. Grammaire Annamite, suivie d'un vocabulaire Français-Annamite et Annamite-Français (1867). (eBook) Aubaret
  (Văn phạm Việt Nam - Tự điển Pháp-Việt/Việt-Pháp)
 11. Petit dictionnaire Annamite-Français (1904). Vallot
 12. Petit dictionnaire Annamite-Français (1906). Genibrel
 13. Petit dictionnaire Français-Annamite (1885). Trương Vĩnh Ký
 14. Tầm nguyên từ điển. Lê Văn Hòe‎
 15. Thành-Ngữ Điển-Tích (1949). Diên Hương
 16. Thành Ngữ và Điển Tích trong thi văn Việt Nam. (eBook) Quách Văn Hòa‎
 17. Tìm hiểu từ nguyên. (Tự điển)
 18. Từ điển Hán Nôm.
 19. Từ-Điển Văn-Liệu. Nguyễn Văn Minh
 20. Tự vị An Nam-Pha Lang Sa (1877). J.M.J.
 21. Tự vị tiếng nói miền Nam. Vương Hồng Sển
 22. Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn. Huỳnh Tịnh Của
 23. Việt Hán Tự Điển. Huỳnh Minh Xuân
 24. Việt Nam Tự Điển. Hội Khai Trí Tiến Đức
 25. Việt Nam Tự Điển. Lê Văn Đức - Lê Ngọc Trụ
 26. Việt ngữ chánh tả tự vị. Lê Ngọc Trụ‎
 27. Việt ngữ tinh nghĩa từ điển. Long Điền Nguyễn Văn Minh