Nhạc Tài Tử: Bốn bài Bắc lớn

Xin nhấn vào hình loa màu xanh để nghe hoặc tải nhạc

Tên bài nhạc
Nghệ sĩ trình diễn
Album
Chú thích

Bát Bản Chấn
(72 câu)

Ba Tu: đờn kìm, Út Tị: đờn cò, Hoàng Cơ Thụy: đờn tỳ bà, Quang Dũng: tiêu, Duy Kim: đờn tranh
Bốn bài Bắc lớn

Sở VH-TT & DL Long An phát hành năm 2005

Cổ Bản Trường
(68 câu)

Ba Tu: đờn kìm, Út Tị: đờn cò, Hoàng Cơ Thụy: đờn tỳ bà, Quang Dũng: tiêu, Duy Kim: đờn tranh
Bốn bài Bắc lớn
Sở VH-TT & DL Long An phát hành năm 1998

Hội Ngươn Tiêu
(32 câu)

Ba Tu: đờn kìm, Út Tị: đờn cò, Hoàng Cơ Thụy: đờn tỳ bà, Quang Dũng: tiêu, Duy Kim: đờn tranh
BBốn bài Bắc lớn
Sở VH-TT & DL Long An phát hành

Tây Thi Trường
(52 câu)

Ba Tu: đờn kìm, Út Tị: đờn cò, Hoàng Cơ Thụy: đờn tỳ bà, Quang Dũng: tiêu, Duy Kim: đờn tranh
Bốn bài Bắc lớn
Sở VH-TT & DL Long An phát hành năm 2006