Hòa tấu nhạc Tài Tử Nam bộ - Trùng Dương Audio & Video (2001)

Xin nhấn vào hình loa màu xanh để nghe hoặc tải nhạcTên bài nhạc
Nghệ sĩ trình diễn
Album
Chú thích

1. Lời giới thiệu
Vĩnh Bảo: gáo, Vũy Chỗ: tranh, Ba Tu: kìm, Út Tỵ: cò
Hòa tấu nhạc Tài Tử Nam bộ - CD 1
Trùng Dương Audio & Video - 2001
2. Bình Bán Vắn qua Kim Tiền


Vĩnh Bảo: gáo, Vũy Chỗ: tranh, Ba Tu: kìm, Út Tỵ: cò
Hòa tấu nhạc Tài Tử Nam bộ - CD 1
Trùng Dương Audio & Video - 2001
3. Lưu Thủy Trường
Vĩnh Bảo: gáo, Vũy Chỗ: tranh, Ba Tu: kìm, Út Tỵ: cò
Hòa tấu nhạc Tài Tử Nam bộ - CD 1
Trùng Dương Audio & Video - 2001
4. Liên Nam:
  • Nam Xuân
  • Nam Ai
  • Mái Ai
  • Đảo Ngũ Cung
  • Trống Xuân

Vĩnh Bảo: gáo, Vũy Chỗ: tranh, Ba Tu: kìm, Út Tỵ: cò
Hòa tấu nhạc Tài Tử Nam bộ - CD 1
Trùng Dương Audio & Video - 2001
5. Cổ Bản Vắn
Vĩnh Bảo: gáo, Vũy Chỗ: tranh, Ba Tu: kìm, Út Tỵ: cò
Hòa tấu nhạc Tài Tử Nam bộ - CD 1
Trùng Dương Audio & Video - 2001
6. Văn Thiên Tường lớp Dựng


Vĩnh Bảo: gáo, Vũy Chỗ: tranh, Ba Tu: kìm, Út Tỵ: cò
Hòa tấu nhạc Tài Tử Nam bộ - CD 1
Trùng Dương Audio & Video - 2001
7. Ngũ Đối Hạ
Vĩnh Bảo: gáo, Vũy Chỗ: tranh, Ba Tu: kìm, Út Tỵ: cò
Hòa tấu nhạc Tài Tử Nam bộ - CD 2
Trùng Dương Audio & Video - 2001
8. Rao Lý Con Sáo qua Vọng Cổ


Vĩnh Bảo: gáo, Vũy Chỗ: tranh, Ba Tu: kìm, Út Tỵ: cò
Hòa tấu nhạc Tài Tử Nam bộ - CD 2
Trùng Dương Audio & Video - 2001
9. Tứ Đại Oán
Vĩnh Bảo: gáo, Vũy Chỗ: tranh, Ba Tu: kìm, Út Tỵ: cò
Hòa tấu nhạc Tài Tử Nam bộ - CD 2
Trùng Dương Audio & Video - 2001
10. Nam Xuân (độc tấu)
Vĩnh Bảo: tranh
Hòa tấu nhạc Tài Tử Nam bộ - CD 2
Trùng Dương Audio & Video - 2001
11. Nam Ai (độc tấu)
Ba Tu: kìm
Hòa tấu nhạc Tài Tử Nam bộ - CD 2
Trùng Dương Audio & Video - 2001
12. Đảo Ngũ Cung (độc tấu)
Vũy Chỗ: tranh
Hòa tấu nhạc Tài Tử Nam bộ - CD 2
Trùng Dương Audio & Video - 2001
13. Văn Thiên Tường lớp Dựng (độc tấu)
Út Tỵ: cò
Hòa tấu nhạc Tài Tử Nam bộ - CD 2
Trùng Dương Audio & Video - 2001