Tủ nhạc Cổ Nhạc miền Nam


Tên bài
Nghệ sĩ trình diễn
Album
Chú thích

Ái Tử Kê
Ba Tu: đờn kìm, Út Tị: đờn cò, Lê Thanh: đờn tỳ bà, Quang Dũng: đờn bầu, tiêu, Duy Kim: đờn tranh
Hòa tấu Tám Bài Ngự
Sở VH-TT & DL Long An phát hành năm 1998
Bát Bản Chấn
(72 câu)


Ba Tu: đờn kìm, Út Tị: đờn cò, Hoàng Cơ Thụy: đờn tỳ bà, Quang Dũng: tiêu, Duy Kim: đờn tranh
Bốn bài Bắc lớn

Sở VH-TT & DL Long An phát hành năm 2005
Bát Man Tấn Cống
Ba Tu: đờn kìm, Út Tị: đờn cò, Lê Thanh: đờn tỳ bà, Quang Dũng: đờn bầu, tiêu, Duy Kim: đờn tranh
Hòa tấu Tám Bài Ngự
Sở VH-TT & DL Long An phát hành năm 1998
Bát Ngự (Ái Tử Kê, Tương Tư, Vọng Phu, Chiêu Quân, Quả Phụ Hàm Oan, Đường Thái Tôn, Duyên Kỳ Ngộ, Bát Man Tấn Cống)
Hòa tấu nhạc Tài Tử Nam bộ
Sở VH-TT & DL Long An phát hành
Bình Bán Chấn
Ba Tu: đờn kìm
NSƯT Ba Tu độc tấu 20 bản tổ
Sở VH-TT & DL Long An phát hành năm 2006
Bình Bán Vắn qua Kim Tiền
Vĩnh Bảo: gáo, Vũy Chỗ: tranh, Ba Tu: kìm, Út Tỵ: cò
Hòa tấu nhạc Tài Tử Nam bộ - CD 1
Trùng Dương Audio & Video - 2001
Bình Sa Lạc Nhạn

Ba Tu: đờn kìm, Út Tị: đờn cò, Hoàng Cơ Thụy: đờn tỳ bà, Quang Dũng: tiêu, Duy Kim: đờn tranh
Bốn bài Oán phụ
Sở VH-TT & DL Long An phát hành năm 2005
Bình Sa Lạc Nhạn
(10 câu lớp đầu, 17 câu lớp ba)


Ba Tu: đờn kìm, Út Tị: đờn cò, Hoàng Cơ Thụy: đờn tỳ bà, Quang Dũng: tiêu, Duy Kim: đờn tranh
Bốn bài Oán phụ
Sở VH-TT & DL Long An phát hành năm 2005
Chiết Tứ Vĩ


Hòa tấu nhạc Tài Tử Nam bộ
Sở VH-TT & DL Long An phát hành
Chiêu Quân
Ba Tu: đờn kìm, Út Tị: đờn cò, Lê Thanh: đờn tỳ bà, Quang Dũng: đờn bầu, tiêu, Duy Kim: đờn tranh
Hòa tấu Tám Bài Ngự
Sở VH-TT & DL Long An phát hành năm 1998
Cổ Bản Trường
(68 câu)


Ba Tu: đờn kìm, Út Tị: đờn cò, Hoàng Cơ Thụy: đờn tỳ bà, Quang Dũng: tiêu, Duy Kim: đờn tranh
Bốn bài Bắc lớn
Sở VH-TT & DL Long An phát hành năm 1998
Cổ Bản Vắn
Vĩnh Bảo: gáo, Vũy Chỗ: tranh, Ba Tu: kìm, Út Tỵ: cò
Hòa tấu nhạc Tài Tử Nam bộ - CD 1
Trùng Dương Audio & Video - 2001
Cổ Bản Vắn
Ba Tu: đờn kìm
NSƯT Ba Tu độc tấu 20 bản tổ
Sở VH-TT & DL Long An phát hành năm 2006
Đảo Ngũ Cung (độc tấu)
Vũy Chỗ: tranh
Hòa tấu nhạc Tài Tử Nam bộ - CD 2
Trùng Dương Audio & Video - 2001
Đảo Ngũ Cung qua Song Cước


Ba Tu: đờn kìm
NSƯT Ba Tu độc tấu 20 bản tổ
Sở VH-TT & DL Long An phát hành năm 2006
Đường Thái Tôn
Ba Tu: đờn kìm, Út Tị: đờn cò, Lê Thanh: đờn tỳ bà, Quang Dũng: đờn bầu, tiêu, Duy Kim: đờn tranh
Hòa tấu Tám Bài Ngự
Sở VH-TT & DL Long An phát hành năm 1998
Duyên Kỳ Ngộ
Ba Tu: đờn kìm, Út Tị: đờn cò, Lê Thanh: đờn tỳ bà, Quang Dũng: đờn bầu, tiêu, Duy Kim: đờn tranh
Hòa tấu Tám Bài Ngự
Sở VH-TT & DL Long An phát hành năm 1998
Giang Nam Cửu Khúc
Ba Tu: đờn kìm
NSƯT Ba Tu độc tấu 20 bản tổ
Sở VH-TT & DL Long An phát hành năm 2006
Hội Huê Đăng


Hòa tấu nhạc Tài Tử Nam bộ
Sở VH-TT & DL Long An phát hành
Hội Ngươn Tiêu
(32 câu)


Ba Tu: đờn kìm, Út Tị: đờn cò, Hoàng Cơ Thụy: đờn tỳ bà, Quang Dũng: tiêu, Duy Kim: đờn tranh
Bốn bài Bắc lớn
Sở VH-TT & DL Long An phát hành
Liên Nam:
  • Nam Xuân
  • Nam Ai
  • Mái Ai
  • Đảo Ngũ Cung
  • Trống Xuân

Vĩnh Bảo: gáo, Vũy Chỗ: tranh, Ba Tu: kìm, Út Tỵ: cò
Hòa tấu nhạc Tài Tử Nam bộ - CD 1
Trùng Dương Audio & Video - 2001
Lời giới thiệu
Vĩnh Bảo: gáo, Vũy Chỗ: tranh, Ba Tu: kìm, Út Tỵ: cò
Hòa tấu nhạc Tài Tử Nam bộ - CD 1
Trùng Dương Audio & Video - 2001
Long Đăng
Ba Tu: đờn kìm
NSƯT Ba Tu độc tấu 20 bản tổ
Sở VH-TT & DL Long An phát hành năm 2006
Long Ngâm
Ba Tu: đờn kìm
NSƯT Ba Tu độc tấu 20 bản tổ
Sở VH-TT & DL Long An phát hành năm 2006
Lục Luật Tiêu Hà


Hòa tấu nhạc Tài Tử Nam bộ
Sở VH-TT & DL Long An phát hành
Lưu Thủy Trường
Vĩnh Bảo: gáo, Vũy Chỗ: tranh, Ba Tu: kìm, Út Tỵ: cò
Hòa tấu nhạc Tài Tử Nam bộ - CD 1
Trùng Dương Audio & Video - 2001
Lưu Thủy Trường
Ba Tu: đờn kìm
NSƯT Ba Tu độc tấu 20 bản tổ
Sở VH-TT & DL Long An phát hành năm 2006
Minh Hoàng Thưởng Nguyệt


Hòa tấu nhạc Tài Tử Nam bộ
Sở VH-TT & DL Long An phát hành
Nam Ai (độc tấu)
Ba Tu: kìm
Hòa tấu nhạc Tài Tử Nam bộ - CD 2
Trùng Dương Audio & Video - 2001
Nam Xuân
Ba Tu: đờn kìm
NSƯT Ba Tu độc tấu 20 bản tổ
Sở VH-TT & DL Long An phát hành năm 2006
Nam Xuân (độc tấu)
Vĩnh Bảo: tranh
Hòa tấu nhạc Tài Tử Nam bộ - CD 2
Trùng Dương Audio & Video - 2001
Ngũ Đối Hạ
Vĩnh Bảo: gáo, Vũy Chỗ: tranh, Ba Tu: kìm, Út Tỵ: cò
Hòa tấu nhạc Tài Tử Nam bộ - CD 2
Trùng Dương Audio & Video - 2001
Ngũ Đối Hạ
Ba Tu: đờn kìm
NSƯT Ba Tu độc tấu 20 bản tổ
Sở VH-TT & DL Long An phát hành năm 2006
Ngũ Đối Thượng
Ba Tu: đờn kìm
NSƯT Ba Tu độc tấu 20 bản tổ
Sở VH-TT & DL Long An phát hành năm 2006
Ngự Giá Đăng Lâu


Hòa tấu nhạc Tài Tử Nam bộ
Sở VH-TT & DL Long An phát hành
Ngũ Quan 1 (đờn kìm)


Hòa tấu nhạc Tài Tử Nam bộ
Sở VH-TT & DL Long An phát hành
Ngũ Quan 2


Hòa tấu nhạc Tài Tử Nam bộ
Sở VH-TT & DL Long An phát hành
Ngươn Tiêu Hội Oán
(8 câu lớp đầu, 8 câu lớp bốn)


Ba Tu: đờn kìm, Út Tị: đờn cò, Hoàng Cơ Thụy: đờn tỳ bà, Quang Dũng: tiêu, Duy Kim: đờn tranh
Bốn bài Oán phụ
Sở VH-TT & DL Long An phát hành năm 1998
Phú Lục Chấn
Ba Tu: đờn kìm
NSƯT Ba Tu độc tấu 20 bản tổ
Sở VH-TT & DL Long An phát hành năm 2006
Phụng Cầu
Ba Tu: đờn kìm
NSƯT Ba Tu độc tấu 20 bản tổ
Sở VH-TT & DL Long An phát hành năm 2006
Phụng Hoàng
Ba Tu: đờn kìm
NSƯT Ba Tu độc tấu 20 bản tổ
Sở VH-TT & DL Long An phát hành năm 2006
Quả Phụ Hàm Oan
Ba Tu: đờn kìm, Út Tị: đờn cò, Lê Thanh: đờn tỳ bà, Quang Dũng: đờn bầu, tiêu, Duy Kim: đờn tranh
Hòa tấu Tám Bài Ngự
Sở VH-TT & DL Long An phát hành năm 1998
Rao Lý Con Sáo qua Vọng Cổ


Vĩnh Bảo: gáo, Vũy Chỗ: tranh, Ba Tu: kìm, Út Tỵ: cò
Hòa tấu nhạc Tài Tử Nam bộ - CD 2
Trùng Dương Audio & Video - 2001
Tây Thi Trường
(52 câu)


Ba Tu: đờn kìm, Út Tị: đờn cò, Hoàng Cơ Thụy: đờn tỳ bà, Quang Dũng: tiêu, Duy Kim: đờn tranh
Bốn bài Bắc lớn
Sở VH-TT & DL Long An phát hành năm 2006
Tây Thi Vắn
Ba Tu: đờn kìm
NSƯT Ba Tu độc tấu 20 bản tổ
Sở VH-TT & DL Long An phát hành năm 2006
Thanh Dạ Đề Quyên
(8 câu lớp đầu, 8 câu lớp bốn)


Ba Tu: đờn kìm, Út Tị: đờn cò, Hoàng Cơ Thụy: đờn tỳ bà, Quang Dũng: tiêu, Duy Kim: đờn tranh
Bốn bài Oán phụ
Sở VH-TT & DL Long An phát hành
Tiểu Khúc
Ba Tu: đờn kìm
NSƯT Ba Tu độc tấu 20 bản tổ
Sở VH-TT & DL Long An phát hành năm 2006
Tứ Bửu Liêu Thành


Hòa tấu nhạc Tài Tử Nam bộ
Sở VH-TT & DL Long An phát hành
Tứ Đại Oán
Vĩnh Bảo: gáo, Vũy Chỗ: tranh, Ba Tu: kìm, Út Tỵ: cò
Hòa tấu nhạc Tài Tử Nam bộ - CD 2
Trùng Dương Audio & Video - 2001
Tứ Đại Oán
Ba Tu: đờn kìm
NSƯT Ba Tu độc tấu 20 bản tổ
Sở VH-TT & DL Long An phát hành năm 2006
Tương Tư
Ba Tu: đờn kìm, Út Tị: đờn cò, Lê Thanh: đờn tỳ bà, Quang Dũng: đờn bầu, tiêu, Duy Kim: đờn tranh
Hòa tấu Tám Bài Ngự
Sở VH-TT & DL Long An phát hành năm 1998
Vạn Giá
Ba Tu: đờn kìm
NSƯT Ba Tu độc tấu 20 bản tổ
Sở VH-TT & DL Long An phát hành năm 2006
Văn Thiên Tường lớp Dựng
Vĩnh Bảo: gáo, Vũy Chỗ: tranh, Ba Tu: kìm, Út Tỵ: cò
Hòa tấu nhạc Tài Tử Nam bộ - CD 1
Trùng Dương Audio & Video - 2001
Văn Thiên Tường lớp Dựng (độc tấu)


Út Tỵ: cò
Hòa tấu nhạc Tài Tử Nam bộ - CD 2
Trùng Dương Audio & Video - 2001
Võ Văn Hội Oán
(8 câu lớp đầu, 8 câu lớp bốn)


Ba Tu: đờn kìm, Út Tị: đờn cò, Hoàng Cơ Thụy: đờn tỳ bà, Quang Dũng: tiêu, Duy Kim: đờn tranh
Bốn bài Oán phụ
Sở VH-TT & DL Long An phát hành năm 2006
Vọng Cổ (câu 17-20)


Hòa tấu nhạc Tài Tử Nam bộ
Sở VH-TT & DL Long An phát hành
Vọng Cổ (câu 7-12)


Hòa tấu nhạc Tài Tử Nam bộ
Sở VH-TT & DL Long An phát hành
Vọng Phu
Ba Tu: đờn kìm, Út Tị: đờn cò, Lê Thanh: đờn tỳ bà, Quang Dũng: đờn bầu, tiêu, Duy Kim: đờn tranh
Hòa tấu Tám Bài Ngự
Sở VH-TT & DL Long An phát hành năm 1998
Xàng Xê
Ba Tu: đờn kìm
NSƯT Ba Tu độc tấu 20 bản tổ
Sở VH-TT & DL Long An phát hành năm 2006
Xuân Tình Chấn
Ba Tu: đờn kìm
NSƯT Ba Tu độc tấu 20 bản tổ
Sở VH-TT & DL Long An phát hành năm 2006