Cựu Chuẩn Tướng Trần Văn Nhựt Tư Lệnh SĐ2 Bộ Binh Từ TrầnWESTMINSTER (VB) -- Cựu Chuẩn Tướng Trần Văn Nhựt, Tư Lệnh Sư Đoàn 2 Bộ Binh, đã từ trần tại Nam Califorina hôm Thứ Ba, ngày 6 tháng 1 năm 2015, thọ 81 tuổi.

Được biết Cựu Chuẩn Tướng Trần Văn Nhựt sinh năm 1935 tại Sài Gòn. Ông tốt nghiệp Khóa 10 Trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt năm 1953. Ông đã từng đảm nhận các chức vụ trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 như Tư Lịnh Phó kiêm Tham Mưu Trưởng Lữ Đoàn TQLC, 1963-1964, Phụ Tá Tùy Viên Quân Lực tại Manille/Phi Luật Tân, 1964-1966, Phụ Tá Đổng Lý Văn Phòng Bộ Quốc Phòng, 1966-1967, Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Sư Đoàn 18 BB, 1967-1968, Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 43/SĐ18BB, 1968-1969, Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 48/SĐ18BB, 1969-1970, Tỉnh Trưởng kiêm Tiểu Khu Trưởng Tiểu Khu Bình Long, 1970-1972, và sau cùng Tư Lịnh Sư Đoàn 2 BB, 8/1972-30/4/75.