Cầu Mỹ Thuận và công trình xây dựng hạ tầng cơ sở kinh tế