Petrus Ký, tiểu sử, hình ảnh trường và nơi yên nghỉ cuối cùng