Thư tịch chọn lọc các tài liệu tiếng Anh về chiến tranh Việt Nam
Google Gadget - "Google Docs Viewer"