Người hùng - Những truyện ngắn của thời tao loạn
Google Gadget - "Google Docs Viewer"