Hình ảnh các nhân vật chính trị thời Việt-Nam Cộng-Hòa

1964


Tướng Cao Văn Viên và tư lệnh sư đoàn 7 Nguyễn Bảo Trị.
Trần Văn Văn và Nguyễn Khánh.
Thích Tâm Châu, Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Khánh và Westmoreland.
Westmoreland, Nguyễn Cao Kỳ và Nguyễn Khánh.
Dương Văn Minh, Phan Khắc Sửu và Nguyễn Khánh.
Phan Khắc Sửu và Nguyễn Khánh.
Dương Văn Minh và Nguyễn Khánh trao quyền lại cho Phan Khắc Sửu.
Nội các Trần Văn Hương.
Thích Tâm Châu.
Thích Tâm Châu và tổng giám mục Nguyễn Văn Bình.
Thích Tâm Châu và tướng Nguyễn Ngọc Loan.
Tướng Nguyễn Ngọc Loan và Thích Tâm Châu.
Thủ tướng Trần Văn Hương
Thủ tướng Trần Văn Hương
Tướng Richard E. Stillwell và thủ tướng Trần Văn Hương.
Trần Văn Hương và đại sứ Maxwell Taylor.
Trong buổi họp báo truất quyền Nguyễn Khánh.
Tướng Lâm Văn Phát, tư lệnh sư đoàn 7.
Tướng Nguyễn Đức Thắng.
Nguyễn Lưu Viên và Nguyễn Xuân Oánh.
Phó thủ tướng Nguyễn Lưu Viên.
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Oánh.
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Oánh.
Trần Văn Đôn và Nguyễn Lưu Viên.1965


Đại sứ Henry Cabot Lodge Jr.
Ngoại trưởng Trần Văn Đỗ.
Nguyễn Cao Kỳ nói chuyện với sinh viên.
Thiếu tướng Lâm Thành Nguyên (Hòa Hảo) và thiếu tướng Nguyễn Hữu Có.
Tướng Trần Văn Minh, thủ tướng Phan Huy Quát và tướng Huỳnh Văn Cao.
Tướng Trần Văn Minh (Minh nhỏ).1966


Nguyễn Chánh Thi và Nguyễn Cao Kỳ.
Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ đón phó tổng thống Hubert H. Humphrey.
Tướng Nguyễn Hữu Có.
Tướng Tôn Thất Xứng, tướng Nguyễn Cao Kỳ, Col. Jasper Wilson và đại tá Nguyễn Chánh Thi.1967


Đại sừ Bunker họp báo tại Sàigòn.
Ngoại trưởng Trần Chánh Thành.
Nguyễn Văn Thiệu vận động tranh cử.1968


Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và tướng Đỗ Cao Trí.
Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu.
Tướng Hoàng Xuân Lãm và tổng thống Nguyễn Văn Thiệu.
Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu viếng thăm 1 làng chài nhỏ ở miền Trung.
Vợ chồng Nguyễn Cao Kỳ, vợ chồng Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Văn Huyền và vợ chồng Trần Thiện Khiêm.