Thiệp chúc Tết của Quân Lực VNCH


Binh chủng Biệt Động Quân – 1968


Phi đoàn 415 Không Quân – 1968


Binh chủng Thủy Quân Lục Chiến – 1968


Trung Tâm Huấn Luyện Không Quân – 1968


Chiến đoàn 3 Xung Kích Lôi Hổ – 1971


Liên đoàn 81 Biệt Cách Dù – 1972Lực Lượng Đặc Biệt – 1972


Binh chủng Nhảy Dù – 1972Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân – 1972


Tiểu đoàn 5 Thủy Quân Lục Chiến – 1973Tiểu đoàn 1 Nhảy Dù – 1973


Giang đoàn 91 Hải Quân – 1974Binh chủng Không Quân


Bộ Chiêu Hồi


Bộ Chiêu Hồi


Bộ Chiêu Hồi


Trường SQTB Bộ Binh Thủ Đức
Thư chúc Giáng Sinh và Tết Dương lịch
của Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu,
Chủ tịch UBLĐQG