Những bài báo tham luận về địa danh Sađéc

 1. Bài viết của ông Nguyễn Hữu Hiếu (Ô. NHH) đăng trên “Đồng Tháp Xưa & Nay” số 8 tháng 5/2003). Tiếp theo ông có viết thêm 2 bài nữa khi có tiếng nói phản biện của Đinh Công Thanh.

 2. Bài viết của ông Nguyễn Hữu Hiệp đăng trên “Đồng Tháp Xưa & Nay” số 21 tháng 9/2007).

 3. Bài “trao đổi” của Đinh Công Thanh gồm có 4 bài:
  • Tiếp tục nghiên cứu địa danh SADEC (báo “Văn Nghệ Đồng Tháp” số 6 (442) ngày 20-3-2011).
  • Nghiên cứu địa danh SADEC (báo “Xưa & Nay”, tạp chí của Hội Khoa Học Lịch Sử Việt Nam số 377 tháng 4/2011).
  • Cần tiếp tục nghiên cứu về địa danh “SADEC” (Tạp chí “Nghiên Cứu và Phát Triển” số 3 (86) năm 2011, thành phố Huế).
  • Sự ra đời của tỉnh SADEC (tạp chí “Hồn Việt” - Hội Nhà Văn Việt Nam số 57, 4/2012).



Các bài tham luận theo thứ tự ngày tháng

 1. Địa danh Sa Đéc (5/2003). Nguyễn Hữu Hiếu
 2. Về địa danh Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp (9/2007). Nguyễn Hữu Hiệp
 3. Bàn lại về địa danh Sa Đéc (1/2011). Nguyễn Hữu Hiếu
 4. Tiếp tục nghiên cứu địa danh “SADEC” (3/2011). Đinh Công Thanh
 5. Nghiên cứu địa danh “SADEC” (4/2011). Đinh Công Thanh
 6. Cần tiếp tục nghiên cứu về địa danh “SADEC” (6/2011). Đinh Công Thanh
 7. Lại bàn về địa danh Sa Đéc (8/2011). Nguyễn Hữu Hiếu
 8. Sự ra đời của tỉnh SADEC 4/2012). Đinh Công ThanhBài đọc thêm