Tiền thưởng thời Nguyễn (Phần 3): Tiền thưởng đời vua Thiệu Trị (1841-1847)

Text here