Tiền thưởng thời Nguyễn (Phần 4): Tiền thưởng đời vua Tự Đức (1848-1883)

Text here