Tiền thưởng thời Nguyễn (Phần 5): Tiền thưởng của các triều vua từ Đồng Khánh đến Bảo Đại

Text here