Nguyễn Đức Hiệp
Tiến Sĩ, Chuyên viên khoa học về ô nhiễm môi trường ở “Bộ môi trường và Bảo tồn, New South Wales” (Department of Environment and Conservation, NSW Australia).

Qua Úc du học năm 1974.

Đôi khi viết cho tạp chí Diễn đàn, Đi Tới, Thời Đại.. và thỉnh thoảng các báo trong nước như Tia Sáng, Thời báo kinh tế Sài Gòn về lịch sử, khoa học.