Phá văn hóa Nam Kỳ trên đất Nam Kỳ

Hoài Linh lấy nghi thức và ăn mặc kiểu đồng cốt Bắc Kỳ làm lễ “giỗ tổ”[1]. Cái giọng xướng lễ là giọng Bắc Kỳ trong hầu đồng.

Ta xét lại từ Huế tới Nam Kỳ không ai cúng kiểu đó. Cúng kỵ vua Nguyễn thì mặc áo thụng, khăn đóng. Cúng đình Huế và Nam Kỳ đi lễ là học trò lễ, họ đội mão tú tài.


Hoài Linh làm cốt đồng, khăn đóng đỏ, buộc sợi dây xanh.
Huế giỗ vua Gia Long.


Cúng đình Huế.


Cúng đình Nam Kỳ.______________

[1] Ngày 10 tháng 9, 2019 tại nhà thờ Tâm linh Việt (Quận 9, TP.HCM).