Chữ Việt Tàu (Chữ Việt gốc Tàu nhóm II)
Google Gadget - "Google Docs Viewer"