Nhạc Tài Tử: CD 3 bài Nam “Tô Huệ Chức Cẩm Hồi Văn”
  1. Lời giới thiệu.  MC Hoài Tâm đọc
  2. Nam Xuân.  NSƯT Ba Tu: đờn kìm, cò, NS Duy Kim: đờn tranh, NNƯT Kim Thanh: ca
  3. Nam Ai.  NSƯT Ba Tu: đờn kìm, cò, NS Duy Kim: đờn tranh, NNƯT Kim Thanh: ca
  4. Đảo Ngũ Cung.  NSƯT Ba Tu: đờn kìm, cò, NS Duy Kim: đờn tranh, NNƯT Kim Thanh: ca

Xin mời xem thêm lời của 3 bài Nam “Tô Huệ Chức Cẩm Hồi Văn” trong trang mạng sau đây:
Nhạc Tài Tử: Ba bài Nam.