1. LÝ VỌNG PHU
(35 câu, nhịp đôi, song lang chiếc)


Lớp I:1 -Tồn(XANG) Xang Xang(XỂ)
2 -(HÒ)Hò Xạng Xạng(HÒ)
3 -Tồn(XANG)Xang Xang(XỂ)
4 -Líu(XANG)Tồn Xang( - - )Xế
5 -Líu(XANG) Tồn Xang( - - )Xế
6 -Xang(XỀ)Tang Xề Phan(LIU)
7 -Xứ La(XỀ) Xứ Phạn Tang(LIU)
8 -Tồn(LIU) Lỉu Liu Cống(XÊ)
9 -Tồn(LIU)Lỉu Liu Cống(XÊ)
10 -(HÒ)Tồn Xang Xê(CỐNG)
11 -Xàng(XỀ)Phan Xề Phạn(LIU)
12 -Tang Tang(XỀ)Xứ Phạn Tang(LIU)
13 -Liu Cộng(XÀNG)Xế Xáng Xế(LIU)
Lớp II:14 -Tồn Là(XANG)Xê Cống Xê(HÒ)
15 -Tồn Là(XANG)Xê Cống Xê(HÒ)
16 -Cống Xê(HÒ)Cống Xê Xự (XANG)
17 -Tồn(LIU)Lỉu Liu Cống(XÊ)
18 -(HÒ)Tồn Xang Xê(CỐNG)
19 -Xang(XÊ)Líu Cống Xê ( - - )
20 -Xang(XÊ)Líu Cống Xê ( - - )
21 -Xang Xê(CỐNG)Tồn Xang Xê( - - )Cống
22 -Líu(XANG)Tồn Xang( - - )Xể
23 -Líu(XANG)Tồn Xang( - - )Xể
24 -Liu Cộng(XÀNG)Xế Xáng Xế(LIU)
Lớp III:25 -Tồn Là(XANG)Xê Cống Xê(HÒ)
26 -Tồn Là(XANG)Xê Cống Xê(HÒ)
27 -Cống Xê(HÒ)Cống Xê Xự(XANG)
28 -Tồn(LIU)Lỉu Liu Cống(XÊ)
29 -(HÒ)Tồn Xang Xê(CỐNG)
30 -Xang(XÊ)Líu Cống Xê( - - )
31 -Xang(XÊ)Líu Cống Xê( - - )
32 -Xang Xê(CỐNG)Tồn Xang Xê( - - )Cống
33 -Líu(XANG)Tồn Xang( - - )Xể
34 -Líu(XANG)Tồn Xang( - - )Xể
35 -Liu Cộng(XÀNG)Xế Xáng(LIU)