2. LÝ GIAO DUYÊN
(10 câu, nhịp đôi, song lang chiếc)


1 -Tồn(LÍU)Líu Líu Cống( - - )
2 -Xang(HÒ)Là Xang Xê( - - )Cống
3 -Xang(XÊ)Líu Cống Xê( - - )
4 -Xang(XÊ)Líu Cống Xê( - - )
5 -Líu(XANG)Tồn Xang Xê( - - )Cống
6 -Líu(XANG)Tồn Xang Xê( - - )Cống
7 -Líu(XANG)Tồn Xang Xê( - - )Cống
8 -Xang(XÊ)Líu Cống Xê(HÒ)
9 -Liu Liu(XỀ)Liu Xế Xáng(LIU)
10 -Liu Liu(XỀ)Liu Xế Xáng(LIU)