3. LÝ NGỰA Ô BẮC
(19 câu, nhịp đôi, song lang chiếc)


1 -Cống Xê(XANG)Líu Xự Xang(XÊ)
2 -( - - )( - - )
3 -Cống Xê(XANG)Líu Xự Xang(XÊ)
4 -Xự Xang(XÊ)Xang Xê Cống(LÍU)
5 -Ú Líu(CỐNG)Líu Xự Xang(XÊ)
6 -Cống Xê(XANG)Cống Xê( - - )
7 -Cống(XÊ)Xang Xê Líu(XỰ)
8 -Xê Xang(XỰ)Hò Xự Xang(XÊ)
9 -Cống(XÊ)Xang Xê Líu(XỰ)
10 -Xang(XÊ)Cống Xang Xê(CỐNG)
11 -Cống Líu(XÊ)Xang Xự Xang(HÒ)
12 -( - - )Tồn(Ú)
13 -Xế Xáng( - - )Ú Liu(XỀ)
14 -Xề Ú( - - )Liu Xề( - - )
15 -Ú Liu(CỘNG)Liu Ú Xáng(LIU)
16 -( - - )Tồn(Ú)
17 -Xế Xáng( - - )Ú Liu(XỀ)
18 -Xề Ú( - - )Liu Xề( - - )
19 -Ú Liu(CỘNG)Liu Ú Xáng(LIU)