4. LÝ NGỰA Ô NAM
(13 câu, nhịp đôi, song lang chiếc)


1 -Ú Liu(PHAN)Liu Xề Phan(LIU)
2 -Phan(LIU)Phan Liu Ú(XÁNG)
3 -Xáng Xáng(XÁNG)Xáng Ú Xáng(LIU)
4 -Ú(LỈU)Ú Liu( - - )
5 -Ú (LIU)Liu Phan(XỆ)
6 -Xế Xế(XANG)Xang Xự Xang(HÒ)
7 -Tồn Là(TỊCH)Là Hò( - - )
8 -Là Hò(XÊ)Líu Cống Xê(XANG)
9 -Tồn(TÀNG)Tồn Xang( - - )
10 -Xế Xê(XANG)Xang Xê Tồn(HÒ)
11 -Ho Tồn(TÀNG)Tồn Ho( - - )
12 -Xáng Xáng(XÀNG)Liu Liu(XỆ)
13 -Liu Liu(XỆ)Xề Liu( - - )