5. LÝ NGỰA Ô NAM
(7 câu, nhịp tư, song lang 3-4)


1 -( - - )Tồn(XÊ)
Xế Xang Xư(XỀ)Liu Xề Phan(LIU)
2 -(LIU)Tồn(XÊ)
Xế Xang Xư(XỀ)Liu Xề Phan(LIU)
3 -Liu Liu(XỀ)Phan Liu( - - )
Cống Líu(XÊ)Tồn Xê Xang(LỊU)
4 -Xư Xư Xang(XÊ)Tồn Xảng Xang(HÒ)
Liu Liu(XỀ)Phan Liu( - - )
5 -Xê Xang Xư(HÒ)Tồn Hò Xư(XANG)
Xế Xang(HÒ)Tồn Xang( - - )
6 -Xang Xể(XÊ)Tồn Xảng Xang(HÒ)
Tồn Tang(TỊCH)Tồn Hò( - - )
7 -Xáng(XÀNG)Liu Phan(XỆ)
Liu Liu(XỆ)Xề Liu( - - )