6. LÝ CON SÁO
(10 câu, nhịp đôi, song lang chiếc)1 -
(XẾ)
Xế Xáng(U)

2 -Ủ U Liu(PHAN)
Liu Xề Phan(LIU)

3 -Phan(LIU)
Xáng Ú Liu Phan(LIU)

4 -Liu(XỀ)
Là Xề Phan(LIU)

5 -Lỉu( - - )
Líu Liu(XỀ)

6 -Xề Liu( - - )
Liu Xề( - - )

7 -Là Là(HÒ)
Là Xang Xê(CỐNG)

8 -Xê Líu(CỐNG)
Xê Xang Xự(XANG)

9 -Là Là(HÒ)
Là Xang Xê(CỐNG)

10 -Xê Líu(CỐNG)
Xê xang Xự(XANG)