7. LÝ CON SÁO
(5 câu, nhịp tư, song lang 3-4)


1 -(XANG)Xang Xang(XƯ)
Xang Xể(XÊ)Liu Xề Phan(LIU)
2 -Xề Phan(LIU)Xứ U Liu Phan(LIU)
Xảng Xang Xư(XỀ)Liu Xề Phan(LIU)
3 -Xề Phan(LIU)Lỉu Liu Liu(XỆ)
Xề Liu( - - )Liu Xệ( - - )
4 -Là Là(HÒ)Là Xang Xê(CỐNG)
Xê Líu(CỐNG)Xê Xang Xư(XANG)
5 -Là Là(HÒ)Là Xang Xê(CỐNG)
Xê Líu(CỐNG)Xê Xang Xư(XANG)