1. Lưu Thủy Đoản
(35 câu, nhịp đôi, song lang chiếc)