2. Bình Bán Vắn
(35 câu, nhịp đôi, song lang chiếc)