3. Kim Tiền Huế
(35 câu, nhịp đôi, song lang chiếc)