5. Tứ Đại Cảnh
(35 câu, nhịp đôi, song lang chiếc)