Đồng bằng sông Cửu Long: Vùng dất nghèo nhứt Việt Nam