Bài ca răn cờ bạc
Phiên âm và giới thiệu theo bản Nôm Phước An (in năm 1921)


Google Gadget - "Include gadget (iframe)"