Khuyến Nam Độc Thư (Khuyên con trai nên đọc sách)
Bài nầy phiên dịch trong sách Nôm Châu Tử Gia Huấn Giải Dịch Nam Âm, bản in ở bên Phật Trấn, Bảo Hoa Các tàng bản, do hai nhà nho ở Gia Định là Gia Lạc Thị và Kính Lan Thị phỏng dịch từ sách Trung Quốc (cuối thế kỷ XIX)

Google Gadget - "Include gadget (iframe)"