Tam Quốc Chí - 34 hồi (nguyên gốc gồm 120 hồi)
Google Gadget - "Include gadget (iframe)"