Về một tác phẩm lạc loài: Hồ Dịch Dao, cái nhìn tổng hợp về tục ngữ
Sách vở Nôm thuộc vào loại khó tìm nhất trong trong kho tàng văn bản Việt Nam. Bản Nôm viết tay càng khó hơn như trường hợp văn bản này. Giống như những mỹ nhân hữu duyên thiên lý, người đi tìm Nôm may mắn thì gặp và gặp nhiều, kẻ vô duyên sống bên cạnh gia đình có sách vẫn bị kín cổng cao.


Google Gadget - "Include gadget (iframe)"