Bài thơ ngày Tình Nhân năm Tân Sửu
Nguyễn Văn Sâm

Tặng hồng nhan tri kỷ.

Ngày tình nhân năm nay,
Tôi chần chừ suốt ngày;
Cố tình không thố lộ,
Đợi đến chiều hãy hay.

Thơ tình đầy nhóc trí,
Thuộc lòng trong mộng mỵ.
Từ gặp nàng đến nay,
Mà đang tâm giấu kỹ.

Giờ ren rén đem ra,
Tặng nàng tỏ tình ta,
Người nửa đời mới gặp
Cứu hắn khỏi sa đà.

Tôi là hòn đất khô,
Chưa định hình, còn thô.
Em là chất nước ngọt,
Đời hắn hết mơ hồ.

Nàng là chất bột nàng,
Tôi là chất bột tôi,
Hai chất bột trộn lẫn,
Nặn lên tôi với nàng.

Trong nàng có chất tôi,
Trong tôi có chất nàng.
Thầm cám ơn tơ trời,
Đã xe chỉ không lơi…..