Lôi Phong Tháp hồi 8.2
Nguyễn Văn Sâm

Lôi Phong Tháp Hồi 8
(27 trang viết tay)

8.2 Trần Thị thông cảm hiến kế giúp chồng mong được gặp người ngọc.

Hồi nầy gồm có nhiều phần, hôm nay giới thiệu phần thứ hai là hồi ông Viên Ngoại Từ Hàn tương tư Bạch Trân Nương là vợ của Hứa Hớn Văn, bạn mình và bà vợ là Trần thị đã thông cảm với chồng mà nghĩa cách giúp chồng...

Trích trong tuồng Nôm Lôi Phong Tháp, tác phẩm tôi nghĩ là cuối thế kỷ 19. Đây là tuồng phỏng theo truyện Tàu Thanh Xà Bạch Xà. Bạch Trân Nương ở đây là Bạch Xà, đương hiện hình thành người đẹp và sống chung với chồng là Hứa Hớn Văn.

Phiên âm từ tư liệu hai hồi 8 và 9 do TS Tô Lan sưu tập được ở Huế (?), cách nay hơn 1 thập niên. Chúng tôi trước đó đã sưu tầm được 7 hồi đầu, sẽ cho lên fb khi có dịp. (NVS).

Trần Thị, lại nói:
Xin tướng công lai tỉnh, Trong thân thể (t7) dường nào?
Sao làm thinh ngó mặt nhìn nhau, Luống than thở chẳng lời phân nói.
Thế xem đà đổi ý, Nay toan liệu dường nào?
Ví dầu chàng tâm sự làm sao, Nói cho thiếp duyên do đặng tỏ.
Thiếp chẳng biết ghen mây ghét gió. Thiếp cũng hay rủ nguyệt quyến hoa.
Xin bày tình tính liệu sự cơ, Đừng giấu dạ hao phiền phế phủ[1].

Từ Hàn:
Riêng tưởng hỡi còn kiêng lòng đó, Nào hay đâu đã thấy tình đây[2].

Nhơn vì:
Thấy Trân Nương nhan sắc tốt tươi, Bỗng xui mỗ tâm thần hoảng hốt.
Chước chi đặng một phen hiệp mặt. Ngõ mới cam đòi bữa ôm lòng[3].
Kẻo luống còn ao ước má hồng, Chẳng vậy ắt khôn còn mệnh bạc.

Trần Thị:
Bỗng nổi cười nên ngáo, Gẫm chẳng dại cũng như điên.
Dễ thiếu chi mai tốt đào non, Mà mơ ước hoa tàn liễu ố.
Chàng nay đã chung tình ái mộ, (t8) Thiếp dễ nào chẳng dạ chìu theo.
Phải toan liệu thửa chước mầu, Ngõ đặng cứu an bịnh ấy.

Lại nói:
Đắc kế chân đắc kế, chí thần thị chí thần.
Những hỡi chờ mình nọ thuyên an, Khi ấy sẽ chước toan thi thiết.

Từ Hàn:
Nghe nói vội mừng khôn xiết, Thấy rằng[4] ngồi dậy tức thì.
Đã toan đặng chước chi, Khá phân qua nghe thử!

Trần thị:
Rày thuở gặp Mẫu đơn đua nỡ, Dối nàng qua thư viện thưởng chơi.
Trước màn thời tửu tịch[5] bày khai. Trong phòng lại tướng công núp ẩn.
Nâng chén cúc chờ khi tiệc mãn, Sai mùi hoa mặc thiếp mưu dùng.

Bắc Xướng:
Phiến tha đồng nhập ngọa phòng trung, Ngã khứ quân lai tự yểm song.
Sắc phủ như thiên thùy cảm cự. Vu sơn vân vũ lộ ưng thông[6].

Lại nói:
Hãy chờ cho bình phục bịnh an, Là mới dám thi (t9) hành diệu kế.

Từ Hàn:
Thậm hỷ chân thậm hỷ, Chí hoan thị chí hoan!
Chước du hương trên thế không phen[7], Mưu thiết ngọc trong đời khó ví[8].
Nay mừng đặng nhiệm mầu một kế, Bịnh thoắt đà giảm bớt mười phần.
Thuốc tiên gẫm cũng khôn hơn, Chứng cũ chẳng còn lại khuấy.

Trần Thị:
Chàng rày đã điều hòa khí thể, Thiếp khá tua toan liệu cơ quan[9].
Nấy[10] Lai Hứng kíp lãnh thiệp văn, Mời Bạch thị mai qua phó tịch[11].

Lai Hưng:
Trên là sai phái, dưới nguyện ân cần.
Tay vâng lãnh thiếp văn, Mặt trông chừng dược phố[12].

Lại nói:
Vâng Viện quân nấy phó, Đem thỉnh thiếp trình lai.
Nay mẫu đơn vừa thuở thạnh khai, Thêm Viên Ngoại gặp kỳ viễn khứ.
Vậy nên sai tiểu tử, Tới thỉnh Bạch viện quân.
Xin y lời minh tảo phó diên, Ngõ họp mặt thư phòng ngoạn thưởng. (t10)

Hứa Hớn Văn:
Rày Viện quân hậu tưởng, Thỉnh tảo minh khán hoa.
Không mấy khi trót đã mời qua. Dầu đi chẳng dường nào nói lại.

Bạch Trân Nương:
Người vốn đà đoái tới, Ta há dễ lẩy tràng[13].
Ngươi khá về thưa lại rõ ràng, Nói rằng Ta mai cũng xin vâng qua dõi.

______________________

[1] Vợ khuyên thú thiệt để giúp cho....

[2] Sợ không dám nói thiệt nhưng nàng đã biết rồi!

[3] Ôm lòng 揞𢚸: Mang lòng tương tư khó nói ra.

[4] Rằng 浪đây có nghĩa là nói.

[5] Tửu tịch酒席 : Tiệc rượu.

[6] Lừa nàng vào chốn phòng trong, Em đi anh đến gài song chỉnh tề. Sắc vóc như trời sao nén được, Vu Sơn mưa gió thỏa tình mê. Phiến 騙: Lừa gạt. Sắc phủ 色腑: Sắc đẹp và vóc dáng.

[7] Phen 番: so sánh bằng.

[8] Khen vợ bày kế hay. Du hương 偷香và thiết ngọc 窃玊 đều có nghĩa trộm hương, lấy tiết giá của phụ nữ.

[9] Cơ quan 机關: Công việc phải làm.

[10] Nấy 扔: Giao cho, sai biểu.

[11] Phó tịch 赴席: Dự tiệc.

[12] Dược phố 葯舖: Tiệm thuốc của vợ chồng Trân Nương (Bạch Xà)

[13] Lẫy tràng: Tạm phiên theo mặt chữ.