Paul Trịnh Khánh Minh. “Á thánh Gẫm tử vì đạo vãn” [Bản in quốc ngữ 1909] - Nguyễn Văn Sâm chú thích và giới thiệu (2009)

Google Gadget - "Include gadget (iframe)"