Trịnh Khánh Tấn. “Ăn ở phải đạo” hay “Cang thường lược luận” (1914) - Nguyễn Văn Sâm chú thích và giới thiệu (2009)
Google Gadget - "Include gadget (iframe)"