Đánh giá tài liệu trong việc nghiên cứu lịch sử Việt Nam Cộng Hòa
Google Gadget - "Google Docs Viewer"